Znajdź nas na:

Wybierz język:

Regulamin on-line

Regulamin Korzystania z Rejestracji On-line

 1. Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2016, 1030j. t.).
 2. Regulamin określa zakres i warunki wykonywania przez Multiclinic Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Kilińskiego 185 (dalej: Multiclinic) usług świadczonych drogą elektroniczną w postaci możliwości rejestracji na wizyty i zabiegi do lekarzy przyjmujących w Multiclinic.
 3. Usługi o których mowa w pkt. 2, realizowane są za pośrednictwem aplikacji internetowej dostępnej pod adresem: https://online.noageclinic.pl. W celu uzyskania dostępu do rejestracji on-line nowy użytkownik może dokonać rejestracji w systemie pod adresem https://online.noageclinic.pl/.
 4. Rejestracja do lekarzy jest udostępniana przez całą dobę.
 5. Po dokonaniu prawidłowej rezerwacji wizyty użytkownik otrzymuje drogą e-mailową potwierdzenie terminu wizyty.
 6. Dostęp do rejestracji on-line może być czasowo lub stale uniemożliwiony przez Multiclinic w stosunku do wszystkich lub części użytkowników, jeśli wynika to z przyczyn technicznych lub ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych.
 7. Brak dostępu do rejestracji on-line spowodowany przyczynami niezależnymi od Multiclinic, w szczególności awarią sprzętu lub systemu teleinformatycznego, a także w okolicznościach określonych w pkt 9., nie stanowi podstawy do roszczeń użytkownika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.
 8.  Dane osobowe użytkowników są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych i przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania aplikacji, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 9.  Multiclinic nie ponosi odpowiedzialności z tytułu udostępnienia danych osobowych przetwarzanych w ramach świadczenia usługi rejestracji on-line osobom nieuprawnionym, jeśli udostępnienie to nastąpiło w wyniku:
  1. działań użytkownika, w szczególności podania osobom trzecim danych dostępowych
  2. zdarzeń mających miejsce poza siecią teleinformatyczną Multiclinic, to jest w szczególności w ogólnodostępnej sieci teleinformatycznej (np. w związku z przechwyceniem danych) oraz na urządzeniu dostępowym użytkownika (np. w związku z kradzieżą danych z tego urządzenia),
  3. siły wyższej, przez którą rozumie się każdą okoliczność niezależną od Multiclinic pochodzenia naturalnego lub związanego z działalnością ludzką, która powoduje skutki w postaci uszkodzenia lub zniszczenia w całości lub części systemu teleinformatycznego lub jego urządzeń, o ile okoliczności są tego rodzaju, że nawet przy zachowaniu należytej staranności skutkom tych zdarzeń nie można było zapobiec.
 10. Niezależnie od wyłączenia odpowiedzialności Multiclinic, w razie otrzymania informacji o zaistnieniu lub zagrożeniu zaistnienia sytuacji, w której z danymi użytkownika zapoznał się podmiot nieuprawniony, Multiclinic podejmie wszelkie dostępne działania w celu ograniczenia skutków powyższego zdarzenia (w szczególności poprzez zablokowanie dostępu do danych użytkownika przy użyciu dotychczasowych danych dostępowych).
 11. Multiclinic  zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości i formy aplikacji określonej w pkt. 3., bez konieczności wcześniejszego informowania użytkowników. W przypadku, gdy zmiana aplikacji powoduje zmiany w warunkach korzystania z rejestracji on-line, określonych w Regulaminie, Multiclinic dokona powiadomienia Pacjentów za pośrednictwem strony internetowej wskazanej w pkt 14.
 12. Pacjent może w każdym momencie zrezygnować z korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną poprzez usunięcie konta w usłudze Rejestracji Online. Aby usunąć konto należy zalogować się w usłudze, przejść do edycji danych i wybrać opcję „USUŃ KONTO”. Usunięcie konta jest równoznaczne z usunięciem przechowywanych w usłudze danych pacjenta.
 13. Pacjent może złożyć reklamację, której przedmiotem jest nieprawidłowe, w jego ocenie, funkcjonowanie rejestracji on-line. Reklamację składa się w formie pisemnej na adres:
  Multiclinic Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 185, 90-348 Łódź lub pocztą elektroniczną na adres: info@multiclinic.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 14. Regulamin udostępniany jest użytkownikom na stronie internetowej https://www.noageclinic.pl/dla-pacjenta/regulamin-on-line/
 15. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2016.186 j.t. ze zm.), ustawy z 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2016.1030 j.t.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia 21 grudnia 2010 roku w sprawie rodzajów i zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2015.2069 j.t. ze zm.).