Znajdź nas na:

Wybierz język:

Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie Twoich danych osobowych w No Age Clinic Medycyna Laserowa i Estetyczna

Szanowni Państwo,

 

      Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, Dz.U. 2018, poz. 1000, jak również Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane, jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do klientów o ich prawach.

 

W związku z powyższym, uprzejmie informujemy, że:

 

1. Administrator danych osobowych

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Multiclinc Sp. z o.o.
Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:


• listownie na adres: ul. Kilińskiego 185, 90-348 Łódź
• telefonicznie: +48 42 30 70 474
• mailowo: rodo@multiclinic.pl

 

2. Inspektor Ochrony Danych

 

Wszelkie informacja i wątpliwości dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Administratora można kierować do Inspektora Ochrony Danych pisemnie na adres administratora lub mailowo na adres: rodo@multiclinic.pl

 

3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  • pkt. 1. ochrony zdrowia, udzielania świadczeń zdrowotnych oraz prowadzenia dokumentacji medycznej. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych w takim przypadku jest art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w związku
    z przepisami ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
  • pkt. 2.  marketingowym Administratora. Podstawą przetwarzania Państwa danych w takim przypadku jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) i art. 9 ust. 2 lit. a) RODO).

 

4. Odbiorcy Twoich danych osobowych

 

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora lub inne podmioty, których udział w realizacji celów, o których mowa w ust. 3 powyżej jest niezbędne.

 

5. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w ust. 3 oraz przez okres przechowywania dokumentacji medycznej wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

 

6. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

 

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i usunięcia oraz w odniesieniu do ust. 3 pkt. 2) także do ich ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

7. Prawo wniesienia skargi do organu

 

Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

8. Prawo do przetwarzania Państwa danych osobowych

 

Podanie przez Państwa danych osobowych w celu, o którym mowa w ust. 3 pkt. 1) powyżej jest wymogiem ustawowym. W razie niepodania danych osobowych możliwa jest odmowa realizacji świadczenia zdrowotnego. Podanie przez Państwa danych osobowych w celu, o którym mowa w ust. 3 pkt. 2) powyżej jest dobrowolne.

 

9. Prawo do zmiany osoby upoważnionej

 

Mają Państwo prawo do zmiany osoby/ osób upoważnionej/-ych.

 

Niezależnie od opisanych tu procedur/zasad zachęcamy do kontaktu z naszą recepcją w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z ochroną i bezpieczeństwem Państwa danych osobowych.

Przeszkolony pracownik udzieli Państwu informacji lub przekaże Państwa sprawę osobie kompetentnej.